Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմության հաշվետվություն

Իմ ամենասիրած նյութը՝ Ամանորը Շվեդիայում։

Իմ մեկ օրը Սարդուրի 1-ինի օրոք

Պատմություն

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ

Ամանորը Շվեդիայում

Ամփոփում

Պատմության հաշվետվություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s