Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

1. Գտիր սխալ պնդումը:

  • Երկու բացասական թվերի քանորդը դրական թիվ է:
  • Երկու բացասական թվերի քանորդը բացասական թիվ է:

2. Կատարիր բաժանումը:

ա) −38:1= -38

բ) (−356):(−1)= -356

3. Կատարիր թվերի բաժանումը:    100 :(−10)= -10

4. Կատարիր բաժանումը բացասական թվի վրա:  112 :(−16)= -7

5. Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա: (−329):(−47)= 7

6. Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա: (−200):(−25)⋅(−11)= -88

7. Հաշվիր արտահայտության արժեքը: 4004:(−28):(−11)= 13

8. Լուծիր հետևյալ հավասարումը: |x|:(−70)=24−34 Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը: Պատասխան՝

x1= 700

x2= -700

9. Գտիր x-ը, եթե x(−4)⋅4=288   Պատասխան՝ 56

10. Լուծիր հավասարումը: (−5)⋅|x|=−1900 Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:  Պատասխան՝ 

x1=380

x2=-380

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s