Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայտնություն

1․ «Հայտնություն» բանաստեղծությունից դո՛ւրս գրել անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրե՛լ։

Անծանոթ բառեր չունեմ

2․ Բացատրե՛լ բանաստեղծության վերնագիրը։ Ինչո՞ւ է բանաստեղծությունը կոչվում «Հայտնություն»։

Վահան Տերյան ուզում էր իր կյանքը պատմել բանաստեղծության տեսքով։

3․ Փորձի՛ր գրավոր ներկայացնել-պատմել-փոխադրել բանաստեղծությունը։

Գարնան անուշ աղմուկով,

Գարնան երգով դու եկար.

Փայլով, փառքով ու շուքով,

Խնդությունով խելագար….

Սիրտըս անուշ խոցեցիր

Արևավառ քո սրով,

Սև օրերըս այրեցիր

Գեղեցկությամբ ու սիրով։

Սիրտըս լիքն էր մութ մեգով,

Սիրտըս թույլ էր ու տկար,—

Գարնան անուշ աղմուկով,

Գարնան երգով դու եկար…

4․ Անգի՛ր սովորել բանաստեղծությունը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s