Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Լույսի աղբյուրներ, լույսիուղղագիծ տարածումը։ Արեգակի և Լուսնի խավարումները

Լուսային երևույթները լայնորեն տարածված են բնության մեջ: Լույսի շնորհիվ ենք ընկալում մարմինների գույնը, չափերը և ձևը:

Ինքնուրույն լույս արձակող մարմիններն անվանում են լույսի աղբյուրներ: Լույսի բնական աղբյուր են աստղերը, կայծակը, Արեգակը, միջատներ և որոշ բակտերիաներ:

Լույսի աղբյուրները լույսն արձակում են բոլոր ուղղություններով:
Բազմաթիվ դիտումների և փորձերի միջոցով հաստատվել է, որ թափանցիկ միջավայրում լույսը տարածվում է ուղղագիծ:
Լույսի ուղղագիծ տարածումը
Գրականության հղումը 73 էջ

Հարցեր և առաջադրանքներ

1․ Որո՞նք են լույսի բնական և արհեստական աղբյուրները:

Լույսի բնական աղբյուր են աստղերը, կայծակը, Արեգակը, միջատներ և որոշ բակտերիաներ: Աարհեստական աղբյուրներ, օրինակ՝ մոմը, էլեկտրական լամպը, նեոնային լամպը և այլն:

2. Ի՞նչ երևույթներ են հաստատում համասեռ միջավայրում լույսի ուղղագիծ տարածումը:

Բազմաթիվ դիտումների և փորձերի միջոցով հաստատ վել է, որ թափանցիկ համասեռ մի ջավայրում լույսը տարածվում է ուղղագիծ։
Լույսի ուղղագիծ տարածմամբ են բացատրվում ստվերների առաջացումը, պատկերների առաջացումը մթնախցիկում, Արեգակի, Լուսնի խավարումները և այլ երևույթներ։

3. Ինչու՞ ենք Արեգակը և աստղերը համարում լույսի բնական, իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը՝ արհեստական աղբյուրներ:

Ինքնուրույնլույս արձակող մարմիններն անվանում են
լույսի աղբյուրներ։ Լույսի բնական աղբյուր են Արեգակը,
աստղերը, կայծակը, որոշ բակտերի աներ և մի ջատ ներ։
Մար դը ստեղ ծել է նաև լույսի արհեստական աղբյուր ներ, օրինակ՝ մոմը, էլեկտրական լամպը, նեոնային լամպը և այլն:

4. Ի՞նչ կկատարվեր, եթե լույսի ճառագայթները շրջանցեին իրենց ճանապարհին եղած անթափանց արգելքները:

Կստեղծվեր ստվերներ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s