Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

Կառուցե՛ք կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ և նշե՛ք
հետևյալ կետերը՝ A (+3, +4), B (–2, +1), C (–3, –4), D(0, +1), E (–5, +3),
F (+3, –5), G (+1, 0), M (+6, +4), N (–2, –4), K (–1, –3)

 • Ինչի՞ է հավասար օրդինատների առանցքի վրա գտնվող կետի
  աբսցիսը։

սկզբնակետ

 • Ինչի՞ է հավասար աբսցիսների առանցքի վրա գտնվող կետի
  օրդինատը։
 • սկզբնակետ
 • Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք AB հատվածը, որի
 • ծայրակետերն են.
 • ա) A (+2, –1), B (+3, –2),
 • բ) A (+3, +2), B (+2, +1),
 • գ) A (+4, +1), B (0, –2),
 1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABC եռանկյունը,
  որի գագաթները հետևյալ կետերն են.
  ա) A (+1, +1), B (+4, +2), C (+1, +5),
  բ) A (+1, +2), B (–4, –2), C (–3, +3),
 1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABCD քառանկյունը,
  որի գագաթները հետևյալ կետերն են.
  ա) A (–3, +2), B (+1, +1), C (+2, –2), D (–3, –4
 1. Կոորդինատային հարթության վրա տրված են A (–2, 3) և B (1, 0)
  կետերը: Կառուցե՛ք AB հատվածը և գտե՛ք օրդինատների առանցքի
  հետ նրա հատման կետը:
 1. Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնցից ամենափոքրը
  հավասար է 4, –3, 0 թվերից ամենափոքրին։

-4,-5,-6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s