Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Ուսումնական գարուն

1․ Կրկնե՛լ, անգի՛ր սովորել (պատրասե՛լ տեսանյութեր, ձայնագրություններ)

2․ Ընթերցանություն

Բարդ Բիդլի հեքիաթները-կարդա՛լ, դո՛ւրս գրել անծանոթ բառերը, բացատրե՛լ։

կերաշխավոր-

Ամբոխ-մարդկանց խուռն բազմություն

ընկճված-հոգսից ևն խեղճացած, վհատ, նկուն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s