Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

  1. Տասնորդական կոտորակի գրառումն ավարտվում է երկու
    զրոներով։ Կփոխվի՞ արդյոք կոտորակի մեծությունը, եթե այդ
    զրոները հանենք կոտորակի գրառումից։

Ոչ չի փոխվի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s