Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նյութերի և էներգիայի փոխանակություն

Հարցեր՝

1. Ի՞նչ մասերից է կազմված նյութերի փոխանակությունը:

Նյութերի և էներգիայի փոխանակությունը կյանքի պարտադիր պայման է:

2. Թվարկե՛ք այն նյութերը, որոնք բույսերը կլանում են շրջակա միջավայրից:

Բույսերը շրջակա միջավայրից ստանում են ջուր, ածխաթթու գազ,
հանքային աղեր, թթվածին:

3. Ո՞ր կենդանիներն են սառնարյուն:

Սառնարյուն կենդանիներն են ձուկ, գորտ, օձ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s