Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Սեպտեմբեր ամսվա պատմության հաշվետվություն

Այս ամսվա տարացքում ես կատարել եմ յոթ դաս։ Ինձ ամենաշատը դուր է եկել Քրիստոնեության ընդունումը։

Պատմություն

Պատմություն

Քրիստոնեւթյան ընդունումը որպես պետական կրոն

Պատմություն

Աթթիլա

Պատմություն

Պատմության թարգմանություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s