Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրաչափություն (101, 102, 103, 105, 106, 107, 111)

Ոչ որովհետև, եթե մեկի պարագիծը ավելի մեծ է մյուսից, դա նշանակում է, որ որ այդ եռանկյուննները իրարից տարբերվում է։

ա) եթե A գագաթի 1 և 2 անկյունները հավասար են, ուրեմն եռանկյուններն ել է հավասար։
բ) BD=DC-5սմ , AB=AC-15սմ

ա) եթե A գագաթի 2 անկյունը հավասար է C գագաթի 1-ին անկյանը, ուրեմն եռանկյունները հավասար են։
բ) AB=DC-14սմ , BC=AD-17սմ

ա) AOB=DOC հավասար են, քանի որ հակադիր են կամ BC=AD:
բ) 74o+36o=100o

AB=BC հավասար են քանի որ վերադրելուց հավասար են։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s