Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՌՈՂՋԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Առողջագիտության հաշվետվություն

Ուսումնական առաջին շրջանում մենք տեխնոլոգիայի ժամանակ անում էինք առողջագիտություն։

Սովորել ենք առողջության մասին, թե, որոնք են առողջության կարևոր մասնիկները։

Կատարել ենք ձեռքերի խնամք, թե, երբ պետք է լվացվել, չնայած երբ ել կարող ենք կարող ենք լավանք, բայց պարտադիր է իմանալ ինչից հետո, և սովորում ենք ճիշտ լվացվել։
Սովորել ենք լսողական վերլուծիչի մասին։
Սովորել ենք, թե ինչպես նստել համակարգչի դիմաց, նաև սովորել ենք, թե ինչպես աչքերը մարզենք։
Իմացել ենք ատամներ ճիշտ լվանալու մասին, և ինչպես ատամների խնամենք։
Սովորել ենք հագուստի և կոշիկների խնամք։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s