Posted in ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխարհագրության թեստ

Աշխարհագրության ԹԵՍՏ բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում են, որ լավ գիտեն աշխարհագրություն
 1. Ներկայացնե՜լ պետական կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները։
  Ըստ կառավարման ձևի, ըստ պետության կառուցվածքի ձևի, ըստ քաղաքական ռեժիմի։
 2. Բնութագրե՜լ միգրացիաների գլխավոր դրդապատճառները։
  Տնտեսական, կրոնական, քաղաքական, ընտանեկան-կենցաղային, բնական (էկոլոգիական)։
 3. Համեմատել զարգացած և զագացող երկրների բնակչության տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։
  Զարգացած երկրները չեն ուզում շատ բնակչության աճ ունենան, քանի որ նրանք տեղ չունեն։ Զարգացող երկրները ուզում են շատ աճ ունենալ, քանի որ նրանք քիչ են։
 4. Բնութագրե՜լ բնական ռեսուրսների տեղաբաշման գլխավոր առանձնահատկությունները։
  Տեղաբաշխումն աշխարհում ու դրանցով մարդկության ապահովվածության մակարդակը:
  Հողային ռեսուրսներ, հանքային ռեսուրսներ, ջրային ռեսուրսներ, կենսաբանական ռեսուրսներ, անտառային ռեսուրսներ, համաշխարհային օվկիանոսի ռեսուրսներ, ռեկրեացոն ռեսուրսներ։
 5. Համեմատե՜լ զարգացած և զարգացող երկրների բնակչության սեռային կազմի և տարիքային կազմի առանձնահատկությունները։ Բնակչության կազմը, ազգային, լեզվական, ըստ զբաղվածության, կրոնական, ռասայական, տարիքային, սեռային։
 6. Ներկայացնե՜լ, թե ի՞նչ ազդեցություն ունեն բնական պայմաններն ու ռեսուրսները երկրի տնտեսության զարգացման վրա։ Ինչքան տարածքը մեծ լինի, բնական պայմանները շատ կլինեն և այդ բնական պայմաններից կստանան, բնական ռեսուրս։
 7. Բնութագրե՜լ արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները։
  Արդյունաբերության համար պետք է , որ երկիրը չունենա ֆինանսկանա խնթիրներ և ցանկացած ճյուղ ունի իր համար կարևոր նախադրյալներ, բայց բոլոր ճյուղերի համար գլխավոր պայմանը, առևտրային շուկայի ներկայությունն է։
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s