Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆԳԼԵՐԵՆ

Կիսամյակային հաշվետվություն անգլերենից

Ունեմ 19 առաջադրանք։

Classwork and Homework
English
English
Present Simple or Present Progressive
English
Let’s give him a hand
Translation work
English
English (Grammar+Vocabulary)
Favourite animals
Past Simple
My friends
Success
Hometasks
Healthy food
About our school farm
Last Christmas
English
New year’s geetings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s