Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կիսամյակային հաշվետվություն աշխարհագրությունից

Ունեմ 13 աշխատանք։

Աշխարհագրություն
Երկրաշարժ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը և միգրացիաները
Աշխարհի սեռատարիքային կազմ
Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը
Աշխարհագրության թեսթ
Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը
Բնական ռեսուրս
Բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը
Ազգային տնտեսություն
Արդյունաբերություն
Աշխարհագրության թեստ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s