Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Կիսամյակային հաշվետվություն մայրենիից

Hpu-2023 GIFs - Get the best GIF on GIPHY

Իմ համար սեպտեմբեր ամիսը շատ հեշտ ամիս էր, քանի որ մենք անում էինք կրկնություն։ Նաև անցել ենք ածականները։ Հոկտեմբեր ամսին մենք կատարել ենք թարգմանություններ, տարբեր տեքստեր դարձրել ենք գրաբարից-աշխարհաբար։ Եվ անցել ենք թվականները։ Նոյեմբեր ամսին սովորել ենք դերանուններ, իմացել ենք թե ինչպես ճիշտ գրել հաշվետվությունները, կարդացել ենք, ստեղծագործել ենք։ Դեկտեմբեր ամսին մենք ինչպես և ուրիշ ամիսներին արել ենք գործնական քերականություն, կատարել ենք անհատական նախագծեր։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s