Posted in ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրաչափություն (134, 135, 136, 137, 138)

Ա․

Բ․

Ա-Եթե անկյուն առաջինը հավասար է երկրորդ անկյանը,իսկ երրորդ անկյունը հավասար է չորրորդ անկյանը։Այսպիսով կարող ենք ասել,որ ABC=CDA:Նաև կարող ենք հասկանալ վերադրումով։

Բ- AB=11սմ BC-19սմ

Քանի որ D ABC անկյան միջակետն է,ուստի կարող ենք ասել,որ BD=CD:Նաև կարող ենք հասկանալ վերադրումով։

AC և BD եթե վերադրենք նրանք հավասար կողմեր են։Եթե AC=BD մենք կարող ենք ասել,որ C=D։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s