Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեմա՝ աշխատանք և հզորություն

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ81ից մինչև էջ85։

Տարբերակ 1

I. Աշխատանք կատարվում է, երբ ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը։

II.
F=6Ն ————A=Fs—6*2=12Ջ
s=2մ
—————
A=?

III.
s=5մ ————F=A/s—20/5=
A=20Ջ
—————
F=?

IV.
F=5000Ն ————A=Fs—5000*200=1000000Ջ
s=200մ
—————
A=?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s