Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Մարտ ամսվա մայրենիի հաշվետվություն

Այս ամիսը շատ հետաքրքիր էր։ Կատարել ենք գործնական քեր․ (մարտի 7)-ը բայերի մասին էր առաջադրանքներն էլ էին հետաքրքիր։ Գործնական քեր․ (մարտի 13)-ը մարտի 7-ի գործնական քեր․ շարունակությունն էր և նույնպես հետքրքիր։

Այս գործնական քեր․ (մարտի 14)-ն էլ մարտի 13-ի շարունակությունն էր, ասեմ, որ այս գործնական քեր․-ում մենք անցանք բայերի անդեմ և դիմավոր ձևերը։ Գործնական քեր․ (մարտի 20)-ը ավելի դժվար էր քան մյուսները, բայց մենք կարողացանք կատարել առաջադրանքները։ Կարդացել էիք Եղ․ Չարենցի՝ Ռուբայաթներ և անգիր ենք սովորել։ Իսկ այս հղումում ես ձայնագրել եմ Չարենցի ռուբայաթներից 4-ը։ Սովորել ենք Չարենցյան բանաստեղծություններ։ Նայել ենք Չարենց․ Մի ճրագ մթնում-ը և այդ ֆիլմից հետո ավելի շատ բան ենք իմացել Չարենցի մասին։ Սովորել ենք նաև Դերբայներ-ի ձևերը։ Կատարել եմ Թարգմանչական աշխատանք (20 փաստեր կենդանիների մասին) իմացել եմ նեդանիների մասին տեղեկություններ։ Եվ կատարել ենք բառքամոցի (Ձայնասկավառակ) բառով, և ասեմ որ բառաքամոցիի ժամանակ պետք է բառից տանալ նոր բառեր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s