Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մարտ ամսվա պատմության հաշվետվություն

Սա իմ պատմության բաժինն է։ Ինձ ամենաշատը դուր է եկել Սմբատ I-ի մասին տղեկություններ գտնելը։

Մարտ ամսվա պատմության հաշվետվություն
Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 28-ից մարտի 4-ը (Առաջադրանք 1)
Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 28-ից մարտի 4-ը (Առաջադրանք 2)
Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, մարտի 8-ից մարտի 12-ը (Առաջադրանք 1)

Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, մարտի 8-ից մարտի 12-ը (Առաջադրանք 2)
Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, մարտի 13-ից մարտի 20-ը (Առաջադրանք 1)
Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, մարտի 13-ից մարտի 20-ը (Առաջադրանք 2)
Թվականներ

Անհատական նախագիծ

Սմբատ Ա Նահատակ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s