Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Դասարանում

167.

Ա շարքի բառերը ածականներ են, Իսկ Բ շարքի բառերը մակբայներ են։

168.

Բոլորը մակբայներ են։

169.

                                               Այս բառերը մակբայներ են

Անմիջապես, մտերմորեն, վաղուց, ամբողջովին, լիովին, բազմիցս, երբեմն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s