Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմության ամփոփում

Արտաշիսյան արքայատոհմ

Տիգրան Երկրորդի գահակալումը:Մեծ Հայքի ամբողջականության վերականգնումը:

Պատմության ամփոփում

ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

Հունաստանը Ք․ա․ 5-րդ դարում

Մարաթոնի ճակատամարտ

Մի քանի նախադասությամբ ամփոփել ինչ թեմաներ ենք ուսումնասիրել, հիմնավորել ամենադուր եկած թեման:

Ինձ ամենաշատը դուր եկավ Արտաշեսյան արքայատոհմը։

Գնահատել աշխատանքը/10 բալի շրջանակում/:
Սովորող՝9
Ծնող՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s