Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկայի օլիմպիադա խնդիրներ

1. Գտնել երկնիշ զույգ թվերի քանակը:
1) 90 2) 45 3) 44 4) 89

2.Գտնել 36-ի և 84-ի ընդհանուր բաժանարարների քանակը:
1) 4 2) 5 3) 6 4) այլ պատասխան 2, 3, 4, 6,12, 18,

3.Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ առկա է 3 թվանշանը:
1) 20 2) 19 3) 18 4) այլ պատասխան 11

14.Հաղորդալարի մի կտորը 6 անգամ կարճ է երկրորդից, իսկ երկրորդ կտորը 125 մ-ով երկար է առաջինից: Գտնել երկրորդ կտորի երկարությունը:
1) 150 2) 125 3) 25 4) 50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s