Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

1)Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

2)Ունենք 1 սմ երկարությամբ 42 ձողիկ։ Հնարավո՞ր է արդյոք այդ

ձողիկներով կազմել 11 սմ կողմով քառակուսի կամ 12 սմ և 9 սմ

կողմերով ուղղանկյուն։

Հնարավոր է

3)Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց

գումարը հավասար է 60-­ի։

60:5=12

12:2=6

6×5=30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s