Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

«Փորձություն»․ հնդկական հեքիաթ

Կարդա՛լ «Փորձություն»․ հնդկական հեքիաթ

1․ ԳԿարդալ և դուրս գրել անհասկանալի բառերը․ բառարանի օգնությամբ բացատրել։
Չունեմ
2․ Ի՞նչ է իսկական ընկերությունը։ Շարադրեք ձեր մտքերը այդ թեմայով։

Ամեն մարդ ունի իր ամենալավ ընկերը։ Իմ կարծիքով ընկերը պետք է ասի իր գաղտնիքները, պատրաստ լինի ամեն ինչի, որպեսզի ընկերոջը օգնի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s