Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ 10.10.2019

10                                                      Վարժ. 52

Ա) Լուծում

1) 320+600=920

2) 920-120=800                                                          Պատ.`800

Բ) Լուծում

1) 780-140=640

2) 780+640=1420                                                      Պատ.`1420

 

Վարժ. 53

  1.  7ABC – ABC=7000
  2.  AB2C – 2C=20

 

Վարժ. 58

35+55-42:6.54+72-35

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s