Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

English

  1. Ask questions to the sentences.

She is sitting in the armchair. – Where is she sitting ?

He is reading a newspaper. – What is he reading?

I am in my room. – Where are you ?

He atches TV in the evening. – When does he watch TV?

You are going home. – Where are you going ? Continue reading “English”

Posted in Uncategorized

Լեզվական առաջադրանքներ

  • Տրված բառերում ե և  ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվումԱ և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:

Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ, ելակ, երան

Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, ոսկի, ոսպ, որոնել, որբ, որդի

  • Տրված բառերում  և  տառն ինչպե՞ս է կարդացվում:

Ա Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև:

Բ. Նաև, թեև, և:

Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ 26.09.2019

մաթեմա1)Լրացրու հետևյալ պնդումները:

1.Մարմնի անցած ճանապարհը հավասար է նրա արագության և ծախսած ժամանակի արտադրյալին:

2.Մարմնի շարժման արագությունը հավասար է նրա անցած ճանապարհի և ծախսած ժամանակի  հարաբերությանը:

 

Continue reading “Մաթեմ 26.09.2019”