Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վերատնկում ենք լիմոնը

Ինչպես հիշում եք անցած տեսանյութում ես տնկեցի լիմոնի սերմերը։Սերմերն արդեն ծիլ են տվել։ Եվ այսօր ձվի կեղևի հետ միասին  դրեցինք թաղարի մեջ։ Continue reading “Վերատնկում ենք լիմոնը”