Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկա

693. Կառուցե՛ք կորդինատների ուղղանկյուն համակարգ և նշե՛ք հետևյալ կետերը՝ A (+3, +4), B (–2, +1), C (–3, –4), D(0, +1), E (–5, +3), F (+3, –5), G (+1, 0), M (+6, +4), N (–2, –4), K (–1, –3)։

695. Ինչի՞ է հավասար օրդինատների առանցքի վրա գտնվող կետի աբսցիսը։

Օրդինատների առանցքի վրա գտնվող կետի աբսցիսը հավասար է զրոյի։

698.

Կոորդինատային հարթության ո՞ր քառորդում են գտնվում հետևյալ կետերը. ա) (–7, +2), գ) (–3, –5), ե) (+10, 0), է) (+4, –2), բ) (+3, +1), դ) (–15, +6), զ) (0, –30), ը) (+3, –7)։

ա) (–7, +2) — II     գ) (–3, –5) — II       ե) (+4, –2) — IV
բ) (+3, +1) — I       դ) (–15, +6) — II     զ) (+3, –7) — IV

700. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABC եռանկյունը, որի գագաթները հետևյալ կետերն են. ա) A (+1, +1), B (+4, +2), C (+1, +5), բ) A (+1, +2), B (–4, –2), C (–3, +3), գ) A (–3, 0), B (+3, –2), C (+3, +2)։

700. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABC եռանկյունը, որի գագաթները հետևյալ կետերն են.

ա) A (+1, +1), B (+4, +2), C (+1, +5)

untitled-25.png

բ) A (+1, +2), B (-4, -2), C (-3, +3)

untitled-26.png

703. . Որտե՞ղ են գտնվում հարթության այն կետերը, որոնց օրդինատը հավասար է զրոյի:

Այն գտնվում է մեջտեղում։

705. Կոորդինատային հարթության վրա տրված են A (–2, 3) և B (0, 1) կետերը: Կառուցե՛ք AB հատվածը և գտե՛ք աբսցիսների առանցքի հետ նրա հատման կետը:

707. Արտադրանքի ինքնարժեքն իջավ նախ 5 %-ով, ապա՝ 2 %-ով։ Ընդամենը քանի՞ տոկոսով իջավ արտադրանքի ինքնարժեքը։

4-տոկոսով

709. Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնցից ամենափոքրը հավասար է 4, –3, 0 թվերից ամենափոքրին։

-1, -2, -3

710. Կազմե՛ք գծային դիագրամ հետևյալ տվյալներով. Հայաստանում 1913 թ. հրատարակվել է 55 անուն գիրք, 1940 թ.՝ 699, 1950 թ.՝ 830, 1960 թ.՝ 1247, 1965 թ.՝ 1033, 1970 թ.՝ 1063։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s