Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ 03.04.20

  1. Մեքենան կես կիլոմետրը անցնում է կես րոպեում։ Ի՞նչ արագությամբ է այն շարժվում։
1) 90 կմ/ժ      2)  75 կմ/ժ      3)  30 կմ/ժ      4)  60 կմ/ժ

2) Մեքենան 3 րոպեում անցնում է 3 կմ։ Որքա՞ն հեռավորություն կանցնի մեքենան 2 ժամ 45 րոպեում։
3:3=1 (կմ/ր)
45 ր= 165 ր
165*1=165 (կմ)
3) Երբ Անուշը դպրոց է գնում ոտքով և վերադառնում ավտոբուսով, ամբողջ ճանապարհի վրա ծախսում է 1 ժամ 20 րոպե։ Երբ նա այդ նույն ճանապարհը գնում և վերադառնում է ավտոբուսով, ծախսում է 40 րոպե։ Անուշը քանի՞ րոպե կծախսի ճանապարհի վրա, եթե գնա և վերադառնա ոտքով։
40:2=20(ր)
1 ժ 20 ր-20=1ժ
1 ժ=60ր
60+60=120(ր)
4) Քանի՞ անգամ է ժամացույցի վայրկյանի սլաքը րոպեի սլաքից արագ պտտվում:
րոպեի սլաքը մեկ պտույտ կատարում է մեկ ժամվա ընթացքում
մեկ ժամվա ընթացքում վայրկյանի սլաքը կատարում է 60 պտույտ
60:1=60(անգամ)
5) A-ից B ճանապարհը ավտոբուսն անցնում է 30 րոպեում, իսկ մեքենան 7 րոպեում: A-ից ամեն երկու րոպեն մեկ շարժվում է ավտոբուս: Ինչ որ պահի, ավտոբուսի հետ միաժամանակ A-ից շարժվում է մեքենան: Քանի՞ ավտոբուս կհանդիպի մեքենայի վարորդը՝ մինչև B հասնելը:
30-7=23
23:2=11.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s