Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Տնային առաջադրանք

1․ Գտե՛ք 30 և 50 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 500-
ից։

30 – 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480

50 – 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

2․ Գտե՛ք 23 և 17 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 170-
ից։

23 – 46, 69, 92, 115, 138, 161

17 – 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170
3․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

[70, 90]=630
[132, 77]=10164
[45, 81]=3645
[200, 125]=25000
[65, 39]=2535
[1, 100]=100

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s