Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ԹԵՍՏԵՐ

Տորք Անգեղ-լեզվական առաջադրանքներ

  • Պոեմից առանձնացված այս հատվածը շատ լավ կարդալ սովորի՛ր:
  • Կապույտով նշված բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր:

Այնտեղ-այն+տեղ

    Անբախտ-ան+բախտ

Տգեղ-տ+գեղ

Արևիկ-արև+իկ

Continue reading “Տորք Անգեղ-լեզվական առաջադրանքներ”