Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բեգոնիայի տնկումը տեսադասի ընթացքում

Այսօր ունեցանք բնագիտության տեսադաս, որի ընթացքում տնկեցի Բեգոնիայի բույսը։ Ստորեգնյա մասում գտնվում է արմատը, իսկ վերգետնյա մասում գտնվում է ցողունը և տերևը։Ես հողը լցրեցի թաղարի մեջ, փոս փորեցի հետո բույսը դրեցի թաղարի մեջ, նորից հողով ծածկեցի ձեռքերով սեղմեցի հողին և անմիջապես ջրեցի։

Բնագիտության տեսադաս

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s