Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական աշխատանք

1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։ (բազմապատկումը
կատարի՛ր paint ծրագրում)
 87∙9=783 9∙87=783
 25∙33=825 33∙25=825
 192∙16=3072 16∙192=3072
 24∙543=13032 543∙24=13032

Հավասար է, որովհետև նույն թվերը բազմապատկելուց պատասխանը չի փոխվում։

2․ Ստուգե՛ք հավասարությունը:
(բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

 (8∙3) ∙5=120 8∙(3∙5)=120
 (2∙18) ∙4=144 2∙(18∙4)=144
 11∙(8∙9)=792 (11∙8) ∙9=792
 27∙(5∙6)=810 (27∙5) ∙6=810

 1. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:
   3∙4∙5=3×5+4=60

 25∙4∙7=4×7=700
 20∙10∙17=20×10=3400
 38∙24∙5=24×5=4560

 1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել
  առավել հարմար եղանակով:
  4∙25∙138=4×25=13800
  2∙14∙25∙5=2×5=3500
  6∙4∙5∙20=6×5=2400
 2. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝
   290+290+290+290+290+290+290+290+290=9×290=2610
   2388+2388+2388=7076
 3. Գործվածքի՝ 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են 12միանման թիկնոց։ Քանի՞
  մետրգործվածք է անհրաժեշտ 15 այդպիսի թիկնոց կարելու համար։

36:12=3

3×15=45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s