Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական աշխատանք

1․ Գտե՛ք առաջին երեք կարգային միավորների գումարը։

1000+100+10=1110
2․ Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։

Continue reading “Դասարանական աշխատանք”