Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական աշխատանք

1․ Գտե՛ք առաջին երեք կարգային միավորների գումարը։

1000+100+10=1110
2․ Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։

1000+999=1999
3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։
 150+200+250=600
 796+100+4+250=1150
 38000+6550+2000=46550

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։
 39+13+87=139
 196+17+283=496
 1032+968+255=2255

  1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել
    հարմար եղանակով։
     64+18+36=118
     393+8+92+107=600
     2059+2311+441+689+14=5514

6․ Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը
մեքենան անցել է 10կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։

115+15=130

130+10=140
7․Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12
այդպիսի աթոռակների համար։

18000×12=216000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s