Posted in ԱՌՈՂՋԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպես ճիշտ լվանալ ատամները

Ինչպես ճիշտ լվանալ ատամները

Մինչև 2 տարեկան դառնալը, երեխան ունում է 20 հատ մանր ատամ, որոնք կոչվում է կաթնատամներ։ 6-7 տարեկանից սկսած դրանք սկուսում են թուլանալ, շարժվել, ընկնել և փոխարինվում են ավելի քոշոր հիմնական, մշտական 32 ատամներով։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s