Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Աշուն օր

Սև ամպեր վար եկան
Սարի վրա շարվեցին։
Սկսվեց առավոտ
Սառեց օդ։


Սկսվեց կայծակ
Երկրից անձրև թափվեց
Երկիր գոռաց-բա՛մբ։
Արև շող կապեց,
Կարմիր անձրև թափվեց
Վառվեց լեռի լանջ,պ
Լեռան ցավ։
Եկավ անձրև մարմանդ
Տերև շաղ տվավ։
Երկիր քնեց,
Թռչուն թռավ։
Հուզված առուն փախավ սողալով
Ձորում մշուշ իջավ։
Քամին բարձրացավ
Եղավ փոթորիկ
Սև ամպեր ժիր եկան
Սարի վրա շարվեցին։
Վերացավ օր
Կյանքիս սևավոր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s